Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych
RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.  Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku. Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie Państwu informacji: jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

1. [Administrator Danych Osobowych]Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: ADO) jest:  Funke Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowicach przy ul. Słonecznej 20, 66-600 Łochowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez pod numerem 0000522344 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, , o kapitale zakładowym w wysokości 85.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5981632959, REGON: 081220193,
2. [Kontakt w sprawie danych osobowych]We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych możecie się Państwo zwrócić do nas z każdym pytaniem lub żądaniami. W tym celu prosimy kontaktować się z nami:- listownie, na adres ADO: Funke Sp. z o.o., ul. Słoneczna 20, 66-600 Łochowice,- mailowo, na adres: ……………………Dotyczy to w szczególności jakichkolwiek pytań odnośnie gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu uzyskania informacji ich dotyczących, bądź korekty, blokowania lub usuwania owych danych, a także cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych.
3. [Zakres przetwarzanych danych]A. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które otrzymamy od Państwa w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, podawane w związku z:-zawieraniem z nami umów lub – występowaniem do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem, korespondując lub kontaktując się z nami lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe. B. W przypadku zapłaty za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, ADO wejdzie również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Ponadto ADO przetwarza dane dotyczące rachunku bankowego, na który może dokonywać zwrotów należności na Państwa rzecz. C. Ponadto ADO może zbierać Państwa dane behawioralne (dane dotyczące dokonywanych przez Państwa transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów z nami, Państwa aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te ADO może łączyć z innymi Państwa danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych. D. W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać Państwa numer NIP lub  KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej).ADO weryfikuje zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. 

4. [Podstawy przetwarzania danych osobowych]Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym. Podanie przez Państwa pewnych danych osobowych może być niezbędne do: – zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego; – wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych; – otrzymywania newslettera;- rozpatrzenia przez nas spraw (np. reklamacji czy obsługi odstąpienia od umowy). We wskazanych wyżej przypadkach, niepodanie przez Państwa danych osobowych, może spowodować że:- nie będziecie Państwo mogli dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym lub założyć konta internetowego;- nie będziemy mogli dostarczać Państwu newslettera;- nie będziemy mogli wystawić Państwu faktury i dokonać rozliczeń podatkowych;- nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa spraw i zrealizować np. odpowiedzieć na Państwa reklamację czy odstąpienie od umowy lub wykonać naszych obowiązków z tych tytułów;
Pola obowiązkowe są oznaczone jako takowe, ponieważ potrzebujemy owych danych w celu realizacji umowy albo przetworzenia Państwa zapytania przesłanego do nas w formularzu kontaktowym lub poprzez wiadomość E-mail lub otwarcia konta klienta; bez podania tych informacji wyżej wymienione czynności nie będą możliwe do zrealizowania. Państwa konto klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie poprzez wysyłanie wiadomości w ramach jednej z opcji kontaktu 

Możemy też prosić Państwa o dane opcjonalne, które są potrzebne abyśmy mogli np. zadzwonić do Państwa na podany numer i uzgodnić, np. konkretny dzień i godzinę dostawy zamówionego towaru.Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie udzielonej nam zgody w celach w niej określonych do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
5. [Cele przetwarzania danych osobowych]Państwa dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:- podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub udzielenia informacji o dostępności produktu –zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO- zawarcia i wykonania umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO- wykonania obowiązków prawnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących w szczególności obowiązki z tytułu rękojmi za wady, obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy, obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości, przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, wsparcia obsługi klienta, w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych, zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia.
6. [Dostęp do danych i hosting]Mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Za każdym razem, kiedy strona internetowa jest wywoływana, serwer WWW automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych oraz dostawcę (jego dane dostępowe) oraz dokumentuje owe żądanie. Te dane dostępowe są używane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania naszej strony oraz w celu ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. RODO owe dane dostępowe służą ochronie naszych uzasadnionych interesów, w tym prawidłowego przedstawieniu naszej oferty, co jest dominującą kwestią w kontekście równoważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.
7. [Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę]8. W ramach przetwarzania danych zewnętrzny dostawca świadczy dla nas z naszego polecenia usługi hostingowe oraz usługi związane z prezentacją naszej strony. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, w tym prawidłowego przedstawieniu naszej oferty, co jest dominującą kwestią w kontekście równoważenia interesów. Wszystkie dane gromadzone podczas korzystania z naszej witryny oraz dane wprowadzone w wyznaczone pola formularzy na stronie sklepu internetowego, przetwarzane są na serwerach naszego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w sposób wyjaśniony tutaj.Nasz usługodawca posiada siedzibę na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub  na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. [Transfer danych]
W celu zrealizowania umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b RODO przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, w przypadku jeśli jest to konieczne do dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru. Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. RODO przekażemy Państwa adres E-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług spedycyjnych, aby mogli oni skontaktować się z Państwem przed dostawą zamówionego towaru w celu powiadomienia o niej lub w związku z jej koordynacją. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysyłanie wiadomości w ramach jednej z opcji kontaktu opisanych poniżej w punkcie 8 lub bezpośrednio u dostawcy usług spedycyjnych poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy wymieniony poniżej. Po cofnięciu zgody usuniemy zgromadzone dane, które podali Państwo w tym celu, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na ich dalsze wykorzystanie albo w przypadku kiedy zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych, co jest prawnie dozwolone i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu. 
W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w trakcie składania zamówienia, przekażemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz ewentualnie wybranemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Niektórzy z wybranych dostawców usług płatniczych również zbierają podane przez Państwa dane, jeśli zostanie tam utworzone konto. W takim przypadku aby zalogować się na konto utworzone u dostawcy usług płatniczych należy użyć danych dostępowych wcześniej użytych w trakcie składania zamówienia. Wtedy zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.
10. [Newsletter w wiadomościach E-mail i reklama drogą pocztową]
Jeśli zarejestrują się Państwo do naszego newslettera wykorzystamy dane do tego wymagane lub dane dodatkowo w tym celu dostarczone przez Państwa, aby regularnie wysyłać Państwu nasz newsletter E-mail na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. RODO. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, poprzez wysyłanie wiadomość w ramach jednej z opcji kontaktu opisanych poniżej w punkcie 8 lub korzystając z linku podanego w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji naszego newslettera usuniemy Państwa adres E-mail, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na dalsze wykorzystanie swoich danych albo w przypadku kiedy zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych, co jest prawnie dozwolone i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu. Newsletter jest wysyłany w naszym imieniu w ramach przetwarzania danych przez zewnętrznego usługodawcę, któremu przekazujemy Państwa adres e-mail. Siedziba tego usługodawcy znajduje się w USA. Usługodawca jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE – USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. 

11. [Reklama drogą pocztową i Państwa prawo do cofnięcia zgody]
Zastrzegamy sobie prawo do używania podanego przez Państwa imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów marketingowych i reklamowych (aby np. przesyłać Państwu drogą pocztą ciekawe oferty i informacje o naszych produktach). Treści reklamowe są przetwarzane w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy Państwa dane. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Państwa danych do tych celów.  
12. [Integracja sklepu Trustbadge]
Trustbadge jest zintegrowaną częścią naszej witryny, która umożliwia wyświetlanie na naszej stronie nasz znak jakości, ale także zebrane przez nas oceny transakcji oraz produktów oraz sugestie produktów dla klientów po złożeniu zamówienia. Uskutecznia optymalny marketing dla naszej oferty, które dominują w kontekście równowagi interesów, zgodnie z np. 6 ust. 1 S. 1 lit. F RODO. Trustbadge i reklamowane wraz z nim usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Kolonia. Za każdym razem, kiedy strona Trustbadge jest wywoływana, serwer WWW automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera Państwa adres IP, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych oraz dostawcę (dane dostępowe) i dokumentuje owe żądanie. Wszystkie dane dostępowe nie będą wykorzystane i zostaną nadpisane nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie. Dalsze dane osobowe będą przekazywane do TrustedShops tylko pod warunkiem, że wyraziliście Państwo na to zgodę lub zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów TrustedShops po zrealizowaniu zamówienia lub jeśli zamówienie już zostało zrealizowane na tej stronie. W takim przypadku obowiązuje umowa między Państwem a TrustedShop.Jeśli wyrażą Państwo wyraźną zgodę zgodnie z np. 6 ust. 1 S. 1 lit. RODO, przekażemy Państwa adres E-Mail Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15c, 50823 Kolonia (www.trustedshop.de), aby mogli oni przesłać Państwu przypomnienie o wystawianiu oceny poprzez E-mail. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysyłanie wiadomość lub bezpośredni kontakt z TrustedShops.
13. [Pliki cookies i analiza stron internetowych]
Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie i umożliwić Państwu korzystanie z niektórych funkcji,  (takich jak wyświetlanie dopasowanych produktów lub w celu badania rynku na różnych podstronach naszej witryny) stosujemy tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, to jest po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie).Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować, czy je zaakceptować, czy też wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub na stałe. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookie. Jeśli pliki cookie nie będą akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
14. [Wykorzystanie Google (Uniwersal) Analytics w celu analizy sieci]
W celu analizy strony internetowej nasza witryna korzysta z usług Google (Universal) Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC (www.google.de). Google (Universal) Analytics korzysta z metod takich jak pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z danej witryny. Gromadzone informacje o korzystaniu z owej witryny są z reguły automatycznie przesyłane i przechowywane na serwerze Google, który znajduje się w USA. Aktywując anonimizację adresu IP na tej stronie, adres IP zostanie skrócony jeszcze przed przesłaniem go w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA tylko w szczególnych przypadkach, a następnie zostanie on tam skrócony. Kiedy cel, dla którego dane były gromadzone, nie będzie już aktualny oraz w przypadku zakończenia korzystania z usług Google Analytics  zgromadzone przez nas w tym kontekście dane zostaną usunięte.Siedziba Google LLB znajduje się w USA. Ten usługodawca jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE – USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. Mogą Państwo uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzania przez Google, np. pobierając i instalując stosowną wtyczkę do przeglądarki.
15. [Pomiar konwersji za pomocą funkcji piksela na portalu Facebook]
Za Państwa zgodą używamy na naszej stronie internetowej funkcji zwanej „piksele akcji odwiedzającego” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Za jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. To pozwala nam określić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych oraz do badań rynkowych. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że dane osobowe poszczególnych użytkowników są dla nas niewidoczne. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa zgodnie z naszym poziomem wiedzy. Facebook może łączyć te dane z Państwa kontem na portalu Facebook, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka, które można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.Oprócz tego mogą Państwo także umożliwić Facebookowi i jego partnerom umieszczanie reklam na Facebooku i poza nim. Pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze również w tym celu. Zgoda może być udzielona tylko przez użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. 
16. [Obsługa żądań]
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:- żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO) – natychmiastowego żądania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych przechowywanych przez nas danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),- żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne np. w celu w celu wysuwania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (zgodnie z art. 17 RODO),- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO) jeśli: kwestionujecie Państwo ich dokładność; ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie Państwo ich usunięcia; dane nie są nam już potrzebne, ale są wymagane w celu wysuwania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiłeś się ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;- otrzymania danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście (zgodnie z art. 20 RODO) w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego i komputerowego lub do żądania przeniesienia ich na inny podmiot odpowiedzialny;- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z Art. 77 RODO). W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. [Prawo do sprzeciwu]
O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w ramach równowagi interesów mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może skorzystać z tego prawa w dobrowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami, w tym prawem do wolności, lub jeżeli przetwarzanie danych służy do wysuwania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 
18. [Bezpieczeństwo]
ADO zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych w Sklepie internetowym. ADO stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce.